Zasady rekrutacji

 1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest pełna akceptacja przez jego rodziców koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej Szkoły oraz niniejszego Statutu.
 2. Do Szkoły może być zapisany:
  1. uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy;
  2. do klasy I – uczeń, który odbył roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, lub posiada opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  3. dzieci do oddziału zerowego przyjmowane są po złożeniu przez rodziców formularza zgłoszeniowego, po akceptacji komisji rekrutacyjnej.
 3. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie cywilno-prawnej umowy o naukę zawieranej pomiędzy rodzicami dziecka, a Dyrektorem Szkoły.
 4. W celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju, przyjmuje się następujące kryteria przyjęcia do Szkoły:
  1. wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
  2. dostarczenie przez rodziców opinii nauczyciela przedszkola o funkcjonowaniu dziecka w placówce (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole) ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej oraz informacji o wydanych orzeczeniach lub opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej;
  3. dostarczenie przez rodziców orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej (w przypadku, gdy taka opinia została wydana).
  4. rozmowa z rodzicami i uczniem
  5. pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej (Dyrektor Szkoły i dwóch nauczycieli)
 5. Uczniowie mogą być przyjmowani do Szkoły także w ciągu roku szkolnego (w miarę wolnych miejsc), nie później jednak niż do połowy II semestru roku szkolnego.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do klasy w trakcie trwania roku szkolnego i do klas II-VIII podejmuje Dyrektor Szkoły, który w tym celu może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.
 7. Do Szkoły przyjmowane są dzieci w normie intelektualnej.